இவரே நம் கடவுள்; இவருக்கென்றே நாம் காத்திருந்தோம்; இவர் நம்மை விடுவிப்பார்;இவரே ஆண்டவர்;இவருக்காகவே நாம் காத்திருந்தோம்;இவர் தரும் மீட்பில் நாம் மகிழ்ந்து அக்களிப்போம்”. ஏசாயா 25 : 9.

mygreatmaster-promise-5-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இவரே நம் கடவுள்;இவருக்கென்றே நாம் காத்திருந்தோம்;இவர்
நம்மை விடுவிப்பார்;இவரே ஆண்டவர்;இவருக்காகவே நாம்
காத்திருந்தோம்;இவர் தரும் மீட்பில் நாம் மகிழ்ந்து அக்களிப்போம்”.

ஏசாயா 25 : 9.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: