இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சோதனை பொதுவாக மனிதருக்கு ஏற்படும் சோதனையே அன்றி வேறு அல்ல.கடவுள் நம்பிக்கைக்குரியவர். அவர் உங்களுடைய வலிமைக்கு மேல் நீங்கள் சோதனைக்குள்ளாக விடமாட்டார்;சோதனை வரும்போது அதைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வலிமையை உங்களுக்கு அருள்செய்வார்.அதிலிருந்து விடுபட வழி செய்வார். 1 கொரிந்தியர் 10 : 13

mygreatmaster-promise-28-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சோதனை பொதுவாக மனிதருக்கு ஏற்படும்
சோதனையே அன்றி வேறு அல்ல.கடவுள் நம்பிக்கைக்குரியவர்.
அவர் உங்களுடைய வலிமைக்கு மேல் நீங்கள் சோதனைக்குள்ளாக
விடமாட்டார்;சோதனை வரும்போது அதைத் தாங்கிக்கொள்ளும்
வலிமையை உங்களுக்கு அருள்செய்வார்.அதிலிருந்து விடுபட வழி
செய்வார்.

1 கொரிந்தியர் 10 : 13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: