“உங்கள் பாவங்கள் நிவிர்த்திசெய்யப்படும்பொருட்டு நீங்கள் மனந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். “அப்போஸ்தலர் 3:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: