உணவுக்கு பின்

எல்லா வல்லமைகளின் ஊற்றாகிய இறைவா ! எண்ணிலடங்க உதவிகளை அடியோருக்கு செய் தருளினீரே, உமக்கே தோத்திரம் தேவரிருக்கு தோத்திரமாக சிலர் எங்களுக்குப் உம்முடைய வாகன இன்பத்தை  இயேசு கிறிஸ்து நாதருடைய திருமுகத்தை பார்த்து தந்தருளும். ஆமேன்.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: