உணவுக்கு முன் ஜெபம்

 உணவுக்கு முன் 

   ஆண்டவரே !உடல் வாழ உணவு அளித்தீரே .உமக்கே தோத்திரம் , ஆண்டவரே அடியோர்களையும்
   இந்த உணவையும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுக் கிறிஸ்துவின் திருமுகத்தை பார்த்து நிறைவாக
  ஆசிர்வதித்தருளும் .ஆமேன்.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: