இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உண்மைக் கேற்ப வாழ்பவர்கள் ஒளியிடம் வருகிறார்கள். இதனால் அவர்கள் செய்யும் அனைத்தையும் கடவுளோடு இணைந்தே செய்கிறார்கள் என்பது வெளியாகும். யோவான் 3 : 21

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்
=========================

உண்மைக் கேற்ப வாழ்பவர்கள் ஒளியிடம் வருகிறார்கள். இதனால்

அவர்கள் செய்யும் அனைத்தையும் கடவுளோடு இணைந்தே

செய்கிறார்கள் என்பது வெளியாகும்.

யோவான் 3 : 21

mygreatmaster-promise-05-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: