இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :உன்மீது நீ அன்புகூர்வது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும் அன்புகூர்வாயாக” என்னும் இந்த ஒரே கட்டளையில் திருச்சட்டம் முழுவதும் நிறைவு பெறுகிறது. கலாத்தியர் 5 : 14.

mygreatmaster-promise-12-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

” உன்மீது நீ அன்புகூர்வது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும்
அன்புகூர்வாயாக” என்னும் இந்த ஒரே கட்டளையில் திருச்சட்டம்
முழுவதும் நிறைவு பெறுகிறது.

கலாத்தியர் 5 : 14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: