உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்குச் செவிகொடுத்தால், இந்த ஆசிகளெல்லாம் உன்மேல் வந்து உன்னில் நிலைக்கும். இணைச் சட்டம் 28:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: