” உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய்; உனக்குப் பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும்.”சங்கீதம் 128:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: