“உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்”நீதிமொழிகள் 3:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: