உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 14:19

அமைதிக்கு வழிவகுப்பவற்றை நாடுவோமாக! ஒருவர் மற்றவருக்கு வளர்ச்சி தருபவற்றைச் செய்ய முயலுவோமாக! ~உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 14:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: