உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:7

நேர்மையாளருக்காக ஒருவர் தம் உயிரைக் கொடுத்தலே அரிது. ஒருவேளை நல்லவர் ஒருவருக்காக யாரேனும் தம் உயிரைக் கொடுக்கத் துணியலாம். உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: