உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 15:5

கிறிஸ்து இயேசுவின் முன்மாதிரிக்கேற்ப நீங்கள் ஒரே மனத்தினராய் இருக்குமாறு மன உறுதியையும் ஊக்கத்தையும் தரும் கடவுள் உங்களுக்கு அருள்புரிவாராக! ~ உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 15:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: