உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 8:31

இதற்குமேல் நாம் என்ன சொல்வோம்? கடவுள் நம் சார்பில் இருக்கும்போது, நமக்கு எதிராக இருப்பவர் யார்? ~ உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 8:31

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: