இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உரோமையர் 4:20,21

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கடவுளின் வாக்குறுதியைப் பற்றி ஐயப்படவே இல்லை:
நம்பிக்கையில் அவர் மேலும் வலுப் பெற்றார்:
கடவுளைப் பெருமைப்படுத்தினார்.

தாம் வாக்களித்ததைக் கடவுள் செய்ய வல்லவர்
என்பதை அவர் உறுதியாய் அறிந்திருந்தார்.

உரோமையர் 4:20,21

mygreatmaster-promise-30-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: