எசாயா 26:3

அவர்கள் மனஉறுதி கொண்டவர்கள்: உம்மீது நம்பிக்கை உடையவர்கள்: அவர்களை அமைதியால் நீர் உறுதிப்படுத்துகின்றீர். எசாயா 26:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: