இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : எசாயா 40:31

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஆண்டவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களோ புதிய ஆற்றல் பெறுவர்.
கழுகுகள்போல் இறக்கை விரித்து உயரே செல்வர்:
அவர்கள் ஓடுவர்: களைப்படையார்: நடந்து செல்வர்: சோர்வடையார்.

எசாயா 40:31

mygreatmaster-promise-21-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: