எசாயா 7:15

தீமையைத் தவிர்த்து, நன்மையை நாடித் தேர்ந்து கொள்வதற்கு அறியும்போது அவன் வெண்ணெயையும், தேனையும் உண்பான். ~எசாயா 7:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: