“என் வாய் கர்த்தரின் துதியைச் சொல்வதாக; மாம்சதேகமுள்ள யாவும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கக்கடவது. “சங்கீதம் 145:21

You may also like...

3 Responses

  1. I love and like Jesus , Orupothum Ennai Kai Vedar Ennakkaum En kudumbatharukkagavum jebeungal , Entha ulakathel vazum anaivarukkagavum jebeungal

  2. Robin says:

    Good word

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: