எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம் 10:23

நமக்கு வாக்களித்தவர் நம்பிக்கைக்கு உரியவர். எனவே நாம் எதிர்நோக்கியிருப்பதைப்பற்றித் தயக்கமின்றி அறிக்கையிடுவதில் நிலையாய் இருப்போமாக. ~ எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம் 10:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: