எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 4:25

ஆகவே பொய்யை விலக்கி ஒருவரோடு ஒருவர் உண்மை பேசுங்கள். ஏனெனில் நாம் யாவரும் ஓருடலில் உறுப்புகளாய் இருக்கிறோம். ~எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 4:25

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: