எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:20

நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் எல்லாவற்றிற்காகவும் எப்போதும் தந்தையாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ~எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: