எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 6:16

எந்நிலையிலும் நம்பிக்கை என்னும் கேடயத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளுங்கள். அதைக் கொண்டு தீயோனின் தீக்கணைகளையெல்லாம் அணைத்துவிட முடியும். ~எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 6:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: