“ஒருவரிடத்திலொருவர் அன்புகூருகிற கடனேயல்லாமல், மற்றொன்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன்படாதிருங்கள்;”ரோமர் 13:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: