கடவுளின் வார்த்தையை நீங்கள் எங்களிடமிருந்து கேட்டபோது அதை மனித வார்த்தையாக அல்ல, கடவுளின் வார்த்தையாகவே ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் . இதற்காக நாங்கள் கடவுளுக்கு இடைவிடாது நன்றி கூறுகிறோம். உண்மையாகவே அது கடவுளுடைய வார்த்தை தான்; அதுவே நம்பிக்கை கொண்ட உங்களில் செயலாற்றுகிறது. 1 தெசலோனிக்கர் 2 : 13.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கடவுளின் வார்த்தையை நீங்கள் எங்களிடமிருந்து கேட்டபோது

அதை மனித வார்த்தையாக அல்ல, கடவுளின் வார்த்தையாகவே

ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் . இதற்காக நாங்கள் கடவுளுக்கு இடைவிடாது

நன்றி கூறுகிறோம். உண்மையாகவே அது கடவுளுடைய வார்த்தை

தான்; அதுவே நம்பிக்கை கொண்ட உங்களில் செயலாற்றுகிறது.

1 தெசலோனிக்கர் 2 : 13.

mygreatmaster-promise-23-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: