“கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்குத் தாம் தெரிந்துகொள்ளும் வழியைப் போதிப்பார்.” சங்கீதம் 25:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: