“கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வருமுன்னே சூரியன் இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும்.”அப்போஸ்தலர் 2:20

 

 

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: