“கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, தீமையினின்று விலக்கிக் காத்துக்கொள்ளுவார். “2 தெசலோனிக்கேயர் 3:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: