“கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்களைத் தேவனைப்பற்றும் அன்புக்கும் கிறிஸ்துவின் பொறுமைக்கும் நேராய் நடத்துவாராக”2 தெசலோனிக்கேயர் 3:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: