“கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழவிடாமலும், தம்முடைய சுதந்தரத்தைக் கைவிடாமலும் இருப்பார். “சங்கீதம் 94:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: