“கர்த்தர் பெரியவர் என்றும், நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவர் என்றும் நான் அறிவேன்.”சங்கீதம் 135:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: