“கர்த்தாவே, வானங்கள் உம்முடைய அதிசயங்களைத் துதிக்கும், பரிசுத்தவான்களின் சபையிலே உம்முடைய உண்மையும் விளங்கும்”சங்கீதம் 89:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: