கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:22

தூய ஆவியின் கனியோ, அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, பரிவு, நன்னயம், நம்பிக்கை. ~கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 5:22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: