இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :கிறிஸ்துவின் பொருட்டுப் பிறர் உங்கள்மீது வசை கூறும்போது நீங்கள் பேறுபெற்றவர்கள். ஏனெனில், கடவுளின் மாட்சிமிக்க தூய ஆவி உங்கள் மேல் தங்கும். 1 பேதுரு 4 : 14

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கிறிஸ்துவின் பொருட்டுப் பிறர் உங்கள்மீது வசை கூறும்போது

நீங்கள் பேறுபெற்றவர்கள். ஏனெனில், கடவுளின் மாட்சிமிக்க

தூய ஆவி உங்கள் மேல் தங்கும்.

1 பேதுரு 4 : 14

mygreatmaster-promise-04-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: