குறிப்பேடு (நாளாகமம்) – முதல் நூல் 16:11

ஆண்டவரையும் அவரது ஆற்றலையும் தேடுங்கள்: அவரது திருமுகத்தை இடையறாது நாடுங்கள்! குறிப்பேடு (நாளாகமம்) – முதல் நூல் 16:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: