கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 5:17

ஒருவர் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருக்கும்போது அவர் புதிதாகப் படைக்கப்பட்டவராய் இருக்கிறார். பழையன கழிந்து புதியன புகுந்தன அன்றோ! ~கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 5:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: