கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 8:12

நீங்கள் வலுவற்ற மனச்சான்றைக் காயப்படுத்திச் சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு எதிராகப் பாவம் செய்தால், அது கிறிஸ்துவுக்கே எதிரான பாவம் ஆகும். ~கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 8:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: