கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1:10

சகோதர சகோதரிகளே, நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் நான் உங்களைக் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்வது இதுவே: நீங்கள் ஒத்தக் கருத்துடையவர்களாய் இருங்கள். உங்களிடையே பிளவுகள் வேண்டாம். ஒரே மனமும் ஒரே நோக்கமும் கொண்டிருங்கள். ~கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: