கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:13

நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்பே தலைசிறந்தது. ~கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:13

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: