கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:4

அன்பு பொறுமையுள்ளது: நன்மை செய்யும்: பொறாமைப்படாது: தற்புகழ்ச்சி கொள்ளாது: இறுமாப்பு அடையாது. ~கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: