கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:7

அன்பு அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ளும்: அனைத்தையும் நம்பும்: அனைத்தையும் எதிர்நோக்கி இருக்கும்: அனைத்திலும் மனஉறுதியாய் இருக்கும். ~ கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 13:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: