சபை உரையாளர் (சங்தகத் திருவுரை ஆகமம்) 7:9

உள்ளத்தில் வன்மத்திற்கு இடங் கொடாதே: மூடரின் நெஞ்சமே வன்மத்திற்கு உறைவிடம். ~சபை உரையாளர் (சங்தகத் திருவுரை ஆகமம்) 7:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: