சாமுவேல் – இரண்டாம் நூல் 22:29

ஆண்டவரே! நீரே என் ஒளி விளக்கு! ஆண்டவர் என் இருளை ஒளிமயமாக்குகின்றார். ~சாமுவேல் – இரண்டாம் நூல் 22:29

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: