சாமுவேல் – முதல் நூல் 2:2

ஆண்டவரைப் போன்ற தூயவர் வேறு எவரும் இலர்! உம்மையன்றி வேறு எவரும் இலர்! நம் கடவுளைப் போன்ற வேறு பாறை இல்லை. சாமுவேல் – முதல் நூல் 2:2

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: