செக்கரியா 8:16

நீங்கள் கடைப்பிடித்து ஒழுகவேண்டியவை இவையே; ஒருவரோடு ஒருவர் உண்மை பேசுங்கள்; உங்கள் நகர வாயில்களில் நீங்கள் அளிக்கும் தீர்ப்பு நீதியாகவும் நல்லுறவுக்கு வழிகோலுவதாயும் இருக்கட்டும்; ~செக்கரியா 8:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: