தந்தை தம் பிள்ளைகள்மீது இரக்கம் காட்டுவதுபோல் ஆண்டவர் தமக்கு அஞ்சுவோர் மீது இரங்குகிறார். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 103:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: