திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5:1

முதியோரிடம் கடுமையாய் இராதே. அவர்களைத் தந்தையராக மதித்து ஊக்குவி. ~ திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: