திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5: 24

சிலருடைய பாவங்கள் வெளிப்படையானவை. அவர்களுடைய பாவங்கள் தீர்ப்புக்காக அவர்களுக்கு முன்னே சென்று சேர்கின்றன. வேறு சிலருடைய பாவங்களோ அவர்களுக்குப் பின்னே வந்து சேர்கின்றன. ~ திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 5: 24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: