திருத்தூதர் பணிகள் (அப்போஸ்தலர் பணி) 2:24

ஆனால் கடவுள் அவரை மரணவேதனையினின்று விடுவித்து உயிர்த்தெழச்செய்தார். ஏனென்றால் மரணம் அவரைத் தன் பிடியில் வைத்திருக்க முடியவில்லை. திருத்தூதர் பணிகள் (அப்போஸ்தலர் பணி) 2:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: