திருத்தூதர் பணிகள் 4: 12

இவராலேயன்றி வேறு எவராலும் மீட்பு இல்லை. ஏனென்றால் நாம் மீட்புப் பெறுமாறு வானத்தின்கீழ், மனிதரிடையே இவரது பெயரன்றி வேறு எந்தப் பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை.   ~திருத்தூதர் பணிகள் 4: 12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: